اشترخجو با نوای دوتار مرتضی گودرزی و سمن صرامی

4:13