نظر دهیار روستای جنوب جمع در مورد نرم افزار دهیاری ترز 0:21