قرعه کشی نفرات چهارم به بعد دوره مردادماه 97 هوم کر 1:56