زنجیر زنی هیات کاردیکلا در تکیه بزرگ عبدالحسین خانی مقریکلا

7:17