دعوت حسین مرادمند از هواداران برای دیدار با نفت آبادان 0:35