سردار حاج قاسم سلیمانی انگشتری خود را هدیه کرد 0:46