دومین رویداد استارتاپ گرایند شیراز - تیم آیرین

1:05:48