1 - ویدئو پروردگار اثر گروه سرود نسیم قدر - ویدئو از آتلیه عکس و فیلم اندیشه نو 5:13