فتوکلیپ ازدواج حضرت علی وفاطمه باصدای حامدزمانی عشق پاک 4:28