بخشهایی از فیلم آ.د.کیفری(آقای نوبهاری طهرانی) 1:51