کمپانی فارمالایف ایتالیا؛ شریک تجاری گروه یاقوت رویان 7:56