اجرای زنده راتین رها در جشن اردیبهشت ۱۳۹۸ در جُرجافک زرند 1:00