برنامه پرواز کنکوری ها - شبکه 2 / بیست و هشتم مرداد 93 28:20