کیت چهار ربات(مسیریاب - حل ماز - آتش یاب - تعقیب صدا) 0:7