پیش نمایش جلسه سی و پنجم کنترل سیستمهای تاخیردار 10:00