اجرای واکسیناسیون فلج اطفال در مسجد حضرت ابوالفضل(ع)

1:41