فیلم انتخاباتی سردار جواد درویش وند- حرف دل مردم- (۳۵) 1:21