صحبت های دکتر سعید محمدی در مورد کفش مناسب افراد دیابتی 0:53