مستند به وقت جام-قسمت سوم عربستان؛ فوتبال با بن سلمان 24:45