اتوماسیون اداری کامیشا -افزودن سریع 99 آیتم دلخواه 15:22