مصاحبه ی آقای دکتر کوروش معدلی با آقای مارک لودو 2:46