رفتارهای دور ازشأن دیپلمات هنگام سخنرانی روحانی درترکیه 0:57