گزارش شبکه ورزش از جام جهانی بازیهای رایانه ای-برنامه اکسیژن 12:17