پروردگارا عذاب جهنم را از ما بر طرف گردان!(ZOHOR313) 4:06