دونوازی دف و کاخن- آموزشگاه موسیقی هنر ایران زمین 1:00