شایعه ترک خوردن زمین و جوشیدن خون در کعبه در روز عاشورا 0:38