شهید کمیل (مصطفی) صفری تبار_ شهدای تخت فولاد اصفهان 4:21