تبدیل قطار شهری هوایی به مترو در عرض سه ساعت در ژاپن 2:51