آموزش دوخت بلیطى روى بالاتنه توسط خانم شفیعیان کلبه هنر 7:19