حسین (ع) با شهادت خود ارزش ها را حفظ کرد و با مرگ خویش آن ها را زنده ساخت 4:13