گفت و گوی مهدی طارمی با رسانه ها در کمپ تمرینی تیم ملی 5:11