بازیگر دلدادگان: نمی خواهم با ارغوان همبازی شوم 1:00