کلانتری هدف از جشنواره ملی تعاونگران الگوسازی برای تعا 28:31