اجرای گروه عرفانی بشیر در جشن میلاد امام رضا (ع) 1:37