خانواده اسکندانی، قبل و بعد از مسابقه (خانه ماپلاس) 1:06