قدردانی رئیس مجلس از تیم مذاکره کننده هسته ای 0:52