در نوروفیدبک خود کودک بیش فعال ، خود را درمان می کند! 2:03