کارگاه آموزشی "تغییر و مداخله فرهنگی و اجتماعی در شهر"1 46:23