کلیپ قسمتهایی از سریال طنز به یاد موندنی زیر آسمان شهر 1:37