موتور نداریم ... !صدای ضبط شده قبل از سقوط هواپیماى فالكن در ارومیه 1:17