پارچه ای که پس از پاره شدن خود را ترمیم می کند!!!!! 1:09