گفت و گوی پلیس با نسیم اقدم ساعاتی قبل ازحمله به یوتیوب 2:19