بازسازی ساختمان,بازسازی آپارتمان,بازسازی منزل-چیذر(بعد 6:22