معجزه امام رضا (ع) در نجات یک زندانی زرندی از زبان صابر خراسانی

2:51