ماشین سورتینگ رنگی تخم شربتی / شرکت آراد / 02156236956 1:47