زیروبم 242: سامان صفاری: آدم بدبینی هستم که باید بتوانم چند نفر را بزنم! 41:39