خندوانه، مرحله سوم مسابقه خنداننده شو، سیده مریم کشفی 11:09