مصاحبه با بنی صدر درباره رضا پهلوی، آمد نیوز و حامیان تحریم ایران 3:53