تطابق با آزمون 97 - درس دندانپزشکی کودکان - سوال 181 0:24