روتور لنس اس۱۳۰ جهت مضرس کردن سطوح بتنی تا ۳۰۰۰ بارفشار

2:36